תקנון

 

תקנון ותנאי שימוש לאתר "NAUTILUS RED SEA"

 Nautilus Red Seaמברכים את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט בכתובת: www.Nautilusredsea.Club האתר״).

מטרת האתר הינה לספק למשתמשים וללקוחות פלטפורמה נוחה לסקירה ורכישה של פעילויות צלילה באילת (״השירות״). בנוסף, האתר מספק מידע אודות השירותים לרבות מחירים ועוד.  

 1. השימוש באתר:

1.1. תקנון ותנאי שימוש אלה מהווים הסכם מחייב בינך, בין אם באופן פרטי ובין באמצעות תאגיד (״אתה״) לבין האתר בנוגע לגלישה ושימוש באתר בכל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב. כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים לרבות גישה לאתר באמצעות הטלפון, אפליקציה או על אמצעי אחר. קרא את התקנון ותנאי השימוש בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״).

1.2. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין כל תרגום לשפה אחרת, הגרסה בשפה האנגלית תגבר בכל עניין משפטי או שאלה של פרשנות או אחרת.

1.3. האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. אנו נעדכן בנוגע לשינויים בתקנון על ידי עדכון "העדכון האחרון״ בתקנון ואתה מוותר על כל זכות לקבל הודעה על שינויים כאמור.

1.4. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה ו/או זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

 1. קניין רוחני:

2.1. אלא אם צוין במפורש אחרת, כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, לרבות, עיצובים, תמונות, מאגרי מידע, תוכנות, קוד, שמע, וידאו, טקסט (״התוכן״) וכן סמלילים, סימני מסחר וכיו״ב (״הסימנים״) הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לאתר או נתן רישיון לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים או בסימנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

2.2. התוכן והסימנים ניתנים כמו שהם ״AS IS״ לשימוש אישי בלבד. אלא אם צוין במפורש אחרת, אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן).

2.3. בתנאי שאתה זכאי לגלוש באתר, האתר מקנה לך רישיון מוגבל לשימוש בו ולהורדת או הדפסת עותק של כל חלק מהתוכן אליו ניתנה גישה ראויה לשימוש אישי בלבד, שאינו מסחרי.

 1. הצהרות משתמש:

3.1. בעת גלישה באתר, אתה מתחייב ומצהיר כדלקמן: (1) הגלישה באתר והשימוש הם באחריותך הבלעדית; (2) הפרטים שהזנת בעת השארת הפרטים באתר הם נכונים, עדכניים, מדיוקים ומלאים; (3) ככל ויהיה בכך צורך, במקרה של שינוי פרטים תעדכנם בפנייה לאתר; (4) הנך בעל כשירות משפטית ואתה מסכים לתנאי התקנון; (5) לא תעשה שימוש באתר באמצעים אוטומטיים או לא אנושיים, בין אם באמצעות BOT, סקריפט או בכל דרך אחרת; (6) לא תעשה שימוש בלתי חוקי באתר; (7) השימוש שלך באתר לא יפר כל חוק או תקנה רלוונטיים.

3.2. האתר רשאי למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו או חלקה אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, לא עדכניים או לא מלאים.

 1. פעילות אסורה באתר:

4.1. אינך רשאי להשתמש באתר אלא למטרות שלשמן הוא נועד. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואין לעשות בו שימוש למטרות מסחריות למעט כאלו שיאושרו על ידי האתר באופן ספציפי.

4.2. כמשתמש האתר, אתה מסכים שלא:

4.2.1. לאחזר נתונים או תוכן אחר מהאתר כדי ליצור או להרכיב אוסף, מסד נתונים או מדריך ללא אישור מראש ובכתב מהאתר;

4.2.2. לעשות כל שימוש בעיצובי האתר;

4.2.3. לעקוף, להשבית או להפריע בדרך אחרת לאבטחה האתר, לרבות שימוש ביישומים המונעים או מגבילים את השימוש או ההעתקה של תוכן כלשהו;

4.2.4. להונות או להטעות את האתר ו/או את משתמשיו;

4.2.5. לעשות שימוש לא נכון בשירותי התמיכה של האתר או להגיש דוחות כוזבים בנוגע לשימוש באתר;

4.2.6. לנסות להתחזות לאדם אחר;

4.2.7. להשתמש במידע שהתקבל באתר על מנת להטריד, להתעלל או לפגוע באדם אחר;

4.2.8. להשתמש באתר כחלק מכל מאמץ להתחרות באתר;

4.2.9. לאחזר, לפענח או להנדס לאחור חלק מהאתר, אפשרות באתר או יישום באתר;

4.2.10. להטריד, להפחיד או לאיים על כל אחד מעובדי או סוכני האתר;

4.2.11. למחוק את זכויות היוצרים או את הודעת הזכויות הקנייניות מכל תוכן או סימן;

4.2.12. להעתיק או להתאים את  קוד האתר או חלק ממנו, כולל אך לא רק PHP, HTML, JavaScript או קוד אחר;

4.2.13. להעלות או להעביר (או לנסות להעלות או להעביר) וירוסים, סוסים טרויאניים, או חומר אחר, כולל שימוש בדואר זבל, אשר יפריע לשימוש באתר;

4.2.14.  לבצע פעולה שתפגע או תזיק לאתר, בהתאם לשיקול דעתו של האתר;

4.2.15. להשתמש באתר באופן שאינו עולה בקנה אחד החוק, התקנות והפסיקה.

4.3. כל שימוש באתר תוך הפרה של האמור לעיל עלול לגרום, בין היתר, לסיום או השעיית זכויותיך לשימוש באתר.

 1. תוכן צדדים שלישיים:

5.1. האתר רשאי להשתמש בקישורים לאתרים אחרים ("אתרי צד שלישי") וכן במאמרים, תמונות, טקסט, גרפיקה, תמונות, עיצובים, מוסיקה, סאונד, וידאו, מידע, אפליקציות, תוכנה ותכנים או פריטים אחרים השייכים או שמקורם באתרי צד שלישי ("תוכן של צד שלישי"). אתרי צד שלישי ותוכן של צד שלישי אינם נחקרים, מנוטרים, או נבדקים על ידי האתר והאתר לא אחראי לתוכן של צד שלישי שפורסם דרך האתר, שהגעת אליו דרך האתר, שזמין דרך האתר או מותקן בו, כולל תוכן, חוות דעת, אמינות, נוהלי פרטיות או מדיניות אחרת של או כלולים באתרי שלישי או בתוכן של צד שלישי. שימוש בקישור או התרת שימוש או התקנה של אתרים של צד שלישי או כל תוכן של צד שלישי כלשהו אינה מרמזת על אישור או אישור לכך על ידינו.

5.2. האתר לא לוקח אחריות על כל רכישה שתבצע מאתרי צד שלישי או מחברות אחרות אשר יבוצעו ויהיו בתוקף באופן בלעדי בינך לבין הצד השלישי הרלוונטי.

 1. ניהול האתר:

6.1. אנו שומרים לעצמנו את הזכות: (1) לפקח על הפרות של תקנון זה; (2) לנקוט בפעולה משפטית כנגד כל מי שמפר את הוראות החוק או הוראות תקנון זה, לשיקול דעתו הבלעדי של האתר, לרבות, ללא הגבלה, דיווח על המשתמש לרשויות אכיפת החוק; (3) לסרב, להגביל גישה, להגביל זמינות, או להשבית (ככל שניתן מבחינה טכנולוגית) כל תרומה שלך לאתר או כל חלק ממנה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של האתר וללא הגבלה; וכן (4) לנהל את האתר באופן שיגן על זכויותיו ורכושו ויקל על תפקודו התקין.

 1. מדיניות פרטיות:

7.1. על מנת לספק שירות איכותי, אנו עשויים להשתמש בנתונים האישיים שלך, ובין היתר, מידע על השימוש שלך באתר ומידע על המכשיר הנייד שלך  או המחשב ("המידע הנאסף באתר"). המידע הנאסף באתר עשוי לשמש את האתר לצרכים הבאים:

7.1.1. לספק לך שירותים ולשפר את האתר ו/או את השירותים;

7.1.2. תפעולו התקין של האתר;

7.1.3. לנתח את ולנהל את האתר באופן תקין;

7.1.4. שיפור שירות הלקוחות של האתר;

7.1.5. ליצירת קשר או לספק לך נתונים בקשר לאתר או לשירות.

7.2. בעת השימוש באתר, האתר עשוי לאסוף מידע מסוים באופן אוטומטי. לדוגמה:

7.2.1. כתובת ה- IP שלך, פרוטוקול האינטרנט, ספק האינטרנט או הדפדפן וסוג המכשיר ממנו אתה גולש;

7.2.2. הקלטת הפעילות שלך באתר או תרשים העמודים בהם ביקרת;

7.2.3. שימוש בעוגיות על מנת לזהות את המכשיר ממנו אתה גולש. קובץ עוגיות הם קובץ טקסט קטן שאתר, יישום מקוון או דואר אלקטרוני עשויים לשמור בדפדפן האינטרנט ו/או בכונן הקשיח של המחשב לשימוש בביקורים הבאים באתר;

7.2.4. מידע שתזין, תשתף או שניתן להשיג מהשימוש שלך באתר.

7.3. אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט מידע רגיש כגון מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכיו״ב, כולל עם שותפינו העסקיים ונותני שירותים.

7.4. דוגמאות לפעולות שנותני שירותים עשויים לבצע הכרוכים במידע שלך:

7.4.1. לפתח ולתחזק את האתר;

7.4.2. לשפר את שירות הלקוחות של האתר. כמו כן, אנו עשויים לשתף מידע עם מפרסמים ורשתות חברתיות כגון Facebook, Instagram, Google, Taboola, Bokun עוד;

7.4.3. לצרכים סטטיסטים – האתר עשוי להשתמש בצדדים שלישיים לביצוע התאמות אישיות לשירותים ולניתוח ביצועי האתר.

7.5. לנותני שירותים ושותפים עסקיים כאמור ניתנת גישה לכל או לחלק מהמידע שלך, והם עשויים להשתמש בעוגיות (כהגדרתן לעיל) או בטכנולוגיית איסוף אחרות.

 1. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

8.1. גולש שהשאיר פרטים באתר ומצורף לרשימת הדיוור של האתר, מאשר שימוש בפרטיו לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שיבצע האתר מעת לעת.

8.2. על גולש שהשאיר פרטים כאמור תחולנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.

8.3. אין להשאיר פרטים של אדם אחר באתר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי התקנון.

8.4. בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירות ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.

8.5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה לקבל תוכן שיווקי ועדכונים מהאתר.

8.6. האתר לא יעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

8.7. השארת פרטים באתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללת, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.

8.8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

8.9. מובהר כי באפשרות משאיר הפרטים להסיר עצמו בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל מלל דומה שמופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה לאתר בדוא"ל. כל עוד לא הסיר עצמו הנרשם מרשימת הדיוור כאמור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור ישיר כאמור.

8.10. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאיר פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכד' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של משאיר הפרטים.

8.11. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

8.12. הגולש מאשר כי לא תהיה לו כל טענה בקשר למודעות פרסום ו/או פרסומות המוצגות באתר, לרבות בקשר למיקומן באתר. מובהר כי בכל הנוגע למודעות פרסום המוצגות בחסות צד שלישי, לאתר אין כל התערבות בבחירת הפרסומות המוצגות, אמיתות תוכנן וסדר הופעתן.

 1. הפרת זכויות יוצרים:

9.1. אנו מכבדים את זכויות הקניין של אחרים. אם אתה מאמין כי מידע או תוכן באתר מפר את זכויות קנייניות השייכות לך, אנא צור קשר באמצעות פרטי ההתקשרות שבתחתית תקנון זה.

 1. סיום:

10.1. תנאי תקנון זה יישארו בתוקפם בעת השימוש באתר. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, האתר שומר על זכותו למנוע מכל גולש את השימוש באתר (לרבות חסימת כתובות IP מסוימות), מכל סיבה או נימוק שהוא (מבלי שיצטרך לספק סיבה או נימוק), בשיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך בהודעה מוקדמת או התראה ומבלי שיהיה אחראי לנזק כלשהו עקב החלטתו. כמו כן, האתר רשאי להפסיק את השימוש שלך בו וכל תוכן או מידע שפרסמת בכל עת, ללא אזהרה מראש.

 1. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

11.1. האתר שומר את הזכות לשנות מעת לעת או להסיר את תוכן האתר מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתו הבלעדית וללא הודעה מוקדמת. האתר אינו מחויב לעדכן מידע או תוכן כלשהו באתר.

11.2. האתר לא יהיה אחראי כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו עבור שינוי, השעיה או הפסקת שירות כאמור.

11.3. האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 1. רכישה באתר:

12.1. מחירים, זמינות ותנאי רכישה אחרים מופיעים בדפי האתר ועשויים להשתנות מעת לעת. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מגוון השירותים או להפסיקם או לשנות את מחיר השירותים המוצעים באתר ומחוצה לו, ללא הודעה מוקדמת.

12.2. על הזמנות בינלאומיות (שלא מישראל) לא יגבה מע״מ.

12.3. בעת הרכישה באתר, אתה אחראי לספק מידע נכון, מדויק, עדכני ומלא. האתר רשאי לאמת את הפרטים שהוזנו לאחר ביצוע הרכישה, והוא רשאי לבטל או להגביל את ההזמנה בכל עת. במידה ובוצע תשלום עבור הזמנה שבוטלה, האתר יחזיר את סכום התשלום לאותו אמצעי  התשלום.

12.4. אם, מכל סיבה שהיא, חברת כרטיס האשראי תסרב להעביר את סכום התשלום בגין רכישה באתר, האתר יהיה רשאי להשהות או להפסיק לאלתר את מתן השירות והוא רשאי לדרוש את התשלום בתוספת עלות שנגרמה לאתר עקב הסירוב (לרבות קנסות מצד צד שלישי) באמצעים אחרים, לשיקול דעתו של האתר. במידה והאתר יאלץ לנקוט בהליכים משפטיים לגביית יתרות תשלום, אתה מתחייב לשפות את האתר בכל ההוצאות שיגרמו לו, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט נוספות.

12.5. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

12.6. כל המיסים הבינלאומיים והעמלות הנוספות הקשורות לשירות, שאינם מסי מדינת ישראל, יחולו על הלקוח וללקוח לא תהיה טענה בעניין.

12.7. לאחר שליחת הזמנה באתר הלקוח יקבל מספר הודעות, לרבות אישור הזמנה, חשבונית, מידע אודות ההזמנה ועוד. האתר שומר את זכותו לשלוח הודעות אלו בכל אמצעי התקשרות, לרבות דוא״ל והודעת טקסט.

 1. אספקת השירותים:

13.1. אישור הזמנה ישלח באמצעות דוא״ל.

13.2. האתר לא יהיה אחראי לעיכוב בהזמנה שנגרם עקב אחת מהסיבות הבאות:

13.2.1. כוח עליון ו/או אירוע שאינו בשליטת האתר;

13.2.2. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקי האתר ו/או נותני השירותים של האתר ייפגעו מכל סיבה שהיא.

 1. מדיניות שינויים וביטולים:

14.1. בקשה להחזר או ביטול הזמנה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המצוינים שתחתית תקנון זה.

14.2. שינוי או ביטול שירות יתאפשרו בכפוף לכך שהשינוי או הביטול ייעשו לא יאוחר מ- 48 שעות (שלא בימי מנוחה) לפני מועד מתן השירות או חלקו.

14.3. יובהר כי במקרה שבו הלקוח לא יופיע במועד מתן השירות, מכל סיבה שהיא, הוא לא יהיה זכאי לשינוי או ביטול השירות.

14.4. החזר או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת את ההחזר או השינוי.

14.5. ההחזר יעשה באמצעי התשלום באמצעותו ביצע הלקוח את ההזמנה ובהתאם לתנאי חברת הסליקה ו/או אמצעי התשלום.

14.6. האמור לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

 1. מדיניות צילום:

15.1. השימוש במצלמה פרטית במהלך מתן השירות או הצלילה יהיה כפוף לתנאים הבאים:

15.1.1. בטיחות הצולל וצוללים אחרים ושמירה על הטבע;

15.1.2. ניתן להשתמש במצלמה הפרטית  לצילום טבע, חברים ומשפחה בלבד;

15.1.3. אסור להציע שירותי צילום לצוללים אחרים, בין שבתמורה ובין שלא.

15.2. במקרה שבו תפר את התנאים לעיל, מדריך הצלילה יהיה רשאי להחרים את המצלמה הפרטית עד למועד סיום השירות.

 1. אחריות האתר:

16.1. צלילה היא פעילות מסוכנת מטבעה הכרוכה בסיכון של פציעה או מוות. בהשתתפות בצלילה הלקוח לוקח על עצמו את כל הסיכונים הקשורים לצלילה, לרבות אך לא רק, כשל בציוד, טביעה, מחלה וסכנות אחרות.

16.2. הלקוח מצהיר כי הוא יהיה האחראי הבלעדי להבטיח שהוא במצב פיזי תקין להשתתפות בצלילה וכי יש לו את היכולות הדרושות לבצע צלילה בבטחה.

16.3. אתה מסכים לציית לכללי האתר ונותן השירותים.

16.4. האתר מסופק כפי שהוא. אתה מסכים כי השימוש שלך בשירותי האתר יהיה באחריותך הבלעדית, במידה המרבית המתאפשרת על פי החוק.

16.5. השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא יישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם, לרבות: (1) שגיאות, טעויות ואי-דיוקים; (2) נזק לגוף או לרכוש, מכל סוג, הנגרם עקב השימוש באתר ו/או בשירותי האתר; (3) הפרעה בגישה לאתר או מהאתר; (4) כל באג, וירוס, סוסי טרויאני וכיו״ב שעלולים להיות מועברים לאתר על ידי צד שלישי כלשהו.

16.6. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

16.7. שירותים המופיעים באתר עשויים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישיים. המשתמשים באתר מאשרים ומצהירים כי הם מודעים לכך ושהם יהיו האחראים לפנות ולדרוש פיצוי מנותני שירות צד שלישי על כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם להם כתוצאה משימוש בשירותי האתר.

16.8. התמונות המוצגות באתר מופיעות לשם המחשה בלבד.

16.9. מידע ומצגים אודות השירותים המופיעים באתר שמקורם בשותפיו העסקיים של האתר וכל תוכן קשור יהיו באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור. על כן, לאתר לא תהיה כל אחריות אודות מידע ומצגים אלה.

16.10. האתר ממליץ לגולשים לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים ולקרוא בקפידה את המידע המופיע באתר, לרבות מידע אודות השירותים עצמם ותיאורם.

 1. סמכות שיפוט:

17.1. על תקנון זה והשימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

17.2. לבתי המשפט בישראל תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ו/או למחלוקות משפטיות שיתגלו בינך לבין האתר.

 1. דיוק/ תיקונים טכניים ואחרים:

18.1. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע. האתר שומר על זכותו לתקן טעויות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור ולעדכן את המידע באתר בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

 1. שונות:

19.1. תנאי תקנון זה מהווים את כל ההסכמות וההבנות בנוגע לשימוש באתר. אי מימוש או אכיפה של זכות או הוראה בתקנון זה, לא תחשב כוויתור מצד האתר על מימוש הזכות או אכיפת ההוראה. האתר יהיה רשאי להמחות לאחרים את כל או חלק מזכויותיו ו/או חובותיו בתקנון זה.

19.2. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 1. צרו קשר:

20.1. בכל עניין הנוגע לאתר או לקבלת מידע נוסף אודות השימוש באתר, אנא פנו אלינו לפי הפרטים הבאים:

כתובת: ההצלחה 1, אילת;

טלפון: 073-7617700;

וואטסאפ: 054-9705545;

כתובת דוא"ל: Nautilus.eilat@gmail.com.

כל הזכויות בתקנון זה שמורות לדניאל בחרי עורכי דין ואין להעתיק, לשכפל או להפיץ אותו.

עדכון אחרון: מרץ 2023

 

 

 

 

 

     

 

Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 551 ביקורות
×
js_loader
דילוג לתוכן